Završen energetski pregled javne rasvjete Grada Korčule

Energetskim pregledom javne rasvjete utvrđeno je da na području Grada Korčule postoji 1856 rasvjetnih tijela. S Obzirom na stanje sustava javne rasvjete preporučuje se njegova modernizacija. Najlošije stanje po pitanju energetske učinkovitosti javne rasvjete je u naselju Čara (zajedno s uvalom Zavalatica). Modernizacijom javne rasvjete u Čari ostvarile bi se uštede u godišnjoj potrošnji električne energije od čak 90%.

 

Jučer je izvršena primopredaja Izvještaja o energetskom pregledu javne rasvjete Grada Korčule između tvrtke Lunes Adria d.o.o. i Grada Korčule. Izvještaj je poslan Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na odobrenje (dalje u tekstu FZOEU).

KORA je prijavila Grad Korčulu na natječaj FZOEU-a za sufinanciranje energetskog pregleda javne rasvjete. Grad Korčula je prošao na natječaju i stekao pravo da 60% troškova izrade izvještaja pokrije FZOEU, a 40% troškova Grad Korčula. Ukupan trošak provedbe energetskog pregleda za Grad Korčulu iznosi 81.200,00 kn.

 

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Na području Grada Korčule postoji ukupno 1856 rasvjetnih tijela (1.011 u Korčuli, 384 u Žrnovu, 158 u Čari, 104 u Račišću i 199 u Pupnatu). U sustavu postoje svjetiljke različite starosti: od starih svjetiljki sa živinim žaruljama, svjetiljki srednje starosti sa živinim ili natrijevim žaruljama, do najnovijih suvremenih svjetiljki sa natrijevim žaruljama. U sustavu dominiraju stare svjetiljke sa živinim žaruljama.

Analizom prikupljenih podataka utvrđeno je da se kod 40% svjetiljki kao izvor svjetlosti koriste živine žarulje. Udio živinih žarulja u ukupnoj potrošnji električne energije je oko 53%. Ostatak čine visokotlačne natrijeve žarulje (24% svjetiljki, odnosno 36% ukupne potrošnje), fluokompaktne žarulje (21% svjetiljki, 6% potrošnje), metalhalogene žarulje (12% svjetiljki, 4% potrošnje), te halogene i klasične žarulje u manjem broju.

Upravljanje sustavom javne rasvjete vrši se daljinskim uklopom/isklopom iz HEP-ovog centra u Splitu. U gradu Korčuli rasvjeta radi tijekom cijele noći, te je pretpostavljeno vrijeme rada rasvjete 4.100 sati godišnje. U ostalim naseljima rasvjeta radi tijekom cijele noći samo ljeti (približno 15.6.-15.10.) dok se u ostatku godine rasvjeta isključuje u razdoblju od 24h do 4h.

S obzirom na stanje sustava javne rasvjete preporučuje se njegova modernizacija. Modernizacija obuhvaća zamjenu postojećih starih svjetiljki novima, kao i ugradnju dodatnih svjetiljki na stupove na kojima trenutno ne postoje svjetiljke.

 

MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE

Modernizacija javne rasvjete podrazumijeva zamjenu postojećih svjetiljki novim svjetiljkama u cilju:

 • Zadovoljenja propisanih uvjeta prema normi HRN EN 13201
 • Uklanjanja živinih izvora svjetlosti
 • Uklanjanja svjetiljki koje svjetlosno onečišćuju okoliš
 • Smanjenja instalirane snage i ostvarenja ušteda u potrošnji električne energije
 • Poboljšanja rasvijetljenosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja primjenom kvalitetnije optike
 • Unificiranja tipa svjetiljki (jednostavnije održavanje, niži troškovi održavanja, bolji estetski dojam)
 • Ušteda u troškovima održavanja korištenjem novih svjetiljki sa višim stupnjem IP zaštite i žarulja sa duljim vijekom trajanja

 

Svjetiljke moraju zadovoljavati četiri osnovna i međusobno povezana zahtjeva funkcionalnosti, estetike, ekonomičnosti i ekologije.

Svjetlosno onečišćenje podrazumijeva emisiju umjetne svjetlosti u prostor izvan zone koju je potrebno osvijetliti, a uzrokovano je nepravilnom montažom ili dizajnom rasvjetnih tijela. Svjetlosno onešišćenje moguće je izbjeći korištenjem ekoloških rasvjetnih tijela koja ne rasipaju svjetlost izvan prostora kojeg je potrebno osvijetliti.

Ekološka rasvjetna tijela su ona rasvjetna tijela koja zadovoljavaju sljedeća tri uvjeta:

 • Smanjena potrošnja električne energije u usporedbi sa klasičnim rasvjetnim tijelom i u skladu s tim smanjena emisija stakleničkih plinova u okoliš
 • Odgovarajući dizajn rasvjetnog tijela
 • Odgovarajuća montaža rasvjetnog tijela

Neekološka rasvjetna tijela dizajnirana su tako da svjetlost emitiraju u gotovo svim smjerovima, a iskoristivost emitirane svjetlosti za rasvjetljavanje željene površine (cesta, nogostup i sl.) je vrlo niska. Tipičan primjer su nezasjenjene kuglaste svjetiljke.

Osim boljih optičkih svojstava, nove svjetiljke zahtijevaju manje održavanje što utječe na smanjenje ukupnih troškova javne rasvjete.

Velik broj postojećih svjetiljki ne predstavlja dobru zaštitu za aktivne dijelove unutar svjetiljke zbog čega se životni vijek tih svjetiljki znatno smanjuje pod vanjskim utjecajima na unutrašnjost svjetiljke i aktivne dijelove.

Ukoliko se Grad Korčula odluči za modernizaciju sustava rasvjete, prije početka radova treba glavnim elektrotehničkim projektom detaljno obraditi sve dijelove sustava javne rasvjete koje planira modernizirati. Jedan od sastavnih dijelova glavnog projekta su i svjetlotehnički proračuni u kojima ovlašteni projektant treba prema stvarnom rasporedu stupova na određenoj prometnici odabrati odgovarajuće svjetiljke kako bi zadovoljio minimum koje propisuje HRN EN 13201. mjera modernizacije ne može se izvoditi zamjenom svjetiljki "1 za 1", jer se u tom slučaju neće nužno dobiti zadovoljavajuće vrijednosti osvijetljenosti.

S obzirom na smjernice FZOEU-a i indikatore o javnoj rasvjeti, može se zaključiti da je cjelokupan sustav javne rasvjete Grada Korčule vrlo dobar kandidat za provedbu mjera energetske učinkovitosti, te se preporučuje modernizacija sustava u cjelini.

Ukoliko provedba rekonstrukcije zbog financijskih razloga nije moguća u cjelini, preporučuje se projekt provesti u fazama po projektnim cjelinama sljedećim redoslijedom:

 1. Čara
 2. Žrnovo
 3. Pupnat
 4. Korčula
 5. Račišće

 

Čari (uključujući uvalu Zavalatica) trenutno je postavljeno 158 svjetiljki, od čega najveći dio čine svjetiljke TEP Dubrovnik sa predimenzioniranim žaruljama NaV 250W, te razne stare svjetiljke sa živinim žaruljama. Prijedlogom mjera modernizacije obuhvaćeno je ukupno 156 svjetiljki. Zamjenom tih rasvjetnih tijela u Čari trošak električne energije može pasti sa 128.302,00 kn godišnje na 12.642,00 kn godišnje  što je ušteda od 90%. Ukupna investicija za modernizaciju iznosila bi oko 540.000,00 kn. Ukoliko bi Grad Korčula sam investirao u modernizaciju povrat investicije bi se ostvario u roku 6,4 godine. Ukoliko se u proračun uračuna sufinanciranje FZOEU-a od 60% povrat investicije se može očekivati za 2,6 godina.

 

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Prema provedenoj analizi sustava javne rasvjete na području Grada Korčule doneseni su sIjedeći zaključci:

 • Na velikom dijelu prometnica svjetiljke u trenutnom rasporedu ne zadovoljavaju zahtjeve za rasvjetu koje propisuje norma HRN EN 13201
 • Oko 40% postojećih svjetiljki kao izvor svjetlosti koristi živine žarulje, zbog čega ne zadovoljavaju kriterij energetske učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti izvora svjetlosti. Živine žarulje u ukupnoj potrošnji električne energije za javnu rasvjetu sudjeluju sa čak 53%
 • Oko 25% svjetiljki su nezasjenjene kugle i svjetiljke tipa "duda", koje približno polovicu svjetlosnog toka emitiraju direktno u atmosferu. Zbog toga je svjetlosna iskoristivost ovih svjetiljki niska, te uzrokuju značajno svjetlosno onečišćenje
 • Oko 25% svjetiljki čine svjetiljke sa ispupčenom polikarbonatnom kapom, koje uzrokuju svjetlosno onečišćenje emitiranjem dijela svjetlosnog toka u atmosferu.
 • U sustavu je oko 20% tehnički zastarjelih i dotrajalih svjetiljki, približno iz 70-ih i 80-ih godina, koje svojim karakteristikama ne zadovoljavaju današnje stroge zahtjeve koji se postavljaju na svjetiljke
 • Oko 4% svjetiljki koristi predomenzionirane žarulje NaV 250W i 150W, te se mogu zamijeniti suvremenim svjetiljkama sa žaruljama niže snage
 • Velik broj svjetiljki ima stupanj IP zaštite znatno niži od preporučenih IP65, zbog čega su pretjerano podložne vanjskim utjecajima i češće se kvare
 • Modernizacija novim svjetiljkama ima za primarni cilj zadovoljiti kriterij sigurnosti na cestama odnosno zahtjeve norme HRN EN 13201, što zahtjeva ugradnju dodatnog broja svjetiljki u odnosu na postojeći. Povećanje energetske učinkovitosti je sekundarni cilj koji se postiže ugradnjom svjetiljki sa poboljšanom optikom i učinkovitijim izvorima svjetlosti.
 • Mjerom 1 obrađena je ugradnja novih cestovnih svjetiljki sa visokotlačnim natrijevim žaruljama, te dekorativnih svjetiljki sa metalhalogenim i fluokompaktnim žaruljama. Time bi se dobio sustav koji je u tehničkom smislu znatno bolji u odnosu na postojeći.  Instalirana snaga novog sustava bila bi oko 37% manja od postojećeg, a potrošnja električne energije oko 40% manja u odnosu na postojeći sustav.

Investicija za provedbu mjere procjenjuje se na približno 2.460.000 kn, dok su procijenjene uštede oko 336.000 kn/god. Jednostavni period povrata investicije u opremu i radove iznosi oko 7,3 godina. Iskazana investicija i procijenjene uštede uključuju PDV. Iskazane uštede ne uključuju uštede u troškovima održavanja.

 • Mjerom 2 obrađena je ugradnja novih cestovnih svjetiljki sa LED žaruljama, te dekorativnih svjetiljki sa metalhalogenim i fluokompaktnim žaruljama. Time bi se dobio sustav koji je u tehničkom smislu znatno bolji u odnosu na postojeći.  Instalirana snaga novog sustava bila bi oko 50% manja od postojećeg, a potrošnja električne energije oko 63% manja u odnosu na postojeći sustav.

Investicija za provedbu mjere procjenjuje se na približno 3.970.000 kn, dok su procijenjene uštede oko 468.000 kn/god. Jednostavni period povrata investicije u opremu i radove iznosi oko 8,5 godina. Iskazana investicija i procijenjene uštede uključuju PDV. Iskazane uštede ne uključuju uštede u troškovima održavanja.

 

Kao zaključak, modernizacijom javne rasvjete Grada Korčule moguće je smanjiti svjetlosno onečišćenje, povećati energetska učinkovitost te smanjiti troškovi održavanja. Grad Korčula će nastaviti s aktivnostima koje dovode do tog cilja.

Galerija

Završen energetski pregled javne rasvjete Grada Korčule

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više