Sufinanciranje sportsko-rekreativnih aktivnosti

Na temelju sredstava osiguranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. (NN, broj 26/16), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, broj 26/15), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo je


NATJEČAJ
za sufinanciranje sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti 
u 2016. godini


Prema Natječaju za sufinanciranje sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sufinancirat će sportske programe poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2016. godini koje provode udruge u sustavu sporta.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na obuku neplivača, poticanje na bavljenje rekreativnim i amaterskim sportom te poticanje razvoja sporta u sklopu međunarodne sportske suradnje.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • svi koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja;
 • svi koji će osigurati i druge izvore financiranja;
 • svi koji imaju stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuju.

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. (NN, broj 26/16) u ukupnome iznosu od 1.400.000,00 kuna, po područjima i iznosima kako slijedi:

 1. Poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom, područje 1., planirana vrijednost iznosi 650.000,00 kuna;
 2. Poticanje programa međunarodne sportske suradnje, područje 2., planirana vrijednost iznosi 240.000,00 kuna;
 3. Poticanje programa obuke neplivača, područje 3., planirana vrijednost iznosi 500.000,00 kuna.

Ministarstvo će sufinancirati programe najviše do 80% opravdanih troškova vrijednosti prijavljenoga programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 5.000,00 kuna, a najveći 80.000,00 kuna. Financijskim potporama pomoći će se provedba do 40 programa. Ministarstvu se dopušta naknadna realokacija sredstava u sklopu programskih područja ovisno o kvaliteti programa.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Prijavitelj se može prijaviti samo na jedno programsko područje Natječaja i samo s jednim programom.

Programska područja Natječaja:

 1. Poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom;
 2. Poticanje programa međunarodne sportske suradnje;
 3. Poticanje programa obuke neplivača.

Programi se provode isključivo na području Republike Hrvatske, osim za programsko područje 2. Poticanje međunarodne sportske suradnje za programe koji se provode u inozemstvu.

Programi koji se mogu sufinancirati:

 • koji su započeli s provedbom nakon 1. siječnja 2016. godine i još traju u trenutku objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2016. godine;
 • koji će se provoditi u vremenskom periodu  od 12. svibnja do 31. prosinca 2016. godine.

POSTUPAK PROVEDBE NATJEČAJA

Postupak provedbe Natječaja i odabira programa za sufinanciranje vodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar znanosti, obrazovanja i sporta.
 
UVJETI PRIJAVE

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je  osnovana sukladno Zakonu o udrugama (NN, 74/14) i Zakonu o sportu (NN, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).

Udruga mora udovoljavati sljedećim općim uvjetima:

 • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja u području aktivnosti za koju prijavljuje program;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
 • upisana je u Registar sportskih djelatnosti;
 • uskladila je Statut sa člankom 55. stavkom 1. Zakona o udrugama (NN, broj 74/14);
 • ciljano i prema djelatnostima djeluje u području aktivnosti za koju prijavljuje program;
 • pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorene obveze preuzete na temelju prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora;
 • ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog programa;
 • ne vodi se kazneni postupak protiv odgovorne osobe u udruzi;
 • uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema Državnome proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave;
 • za prijavljeni program osigurati će sredstva za sufinanciranje i iz ostalih izvora;
 • ima stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuje.

Za prijavu na Natječaj prijavitelji moraju popuniti sve propisane natječajne obrasce. Prijavitelji su dužni popuniti sva polja (označena žutom bojom) u obrascima. Sva dodatna pojašnjenja nalaze se u Uputama za prijavitelje.

Popunjene obrasce, kao i traženu popratnu dokumentaciju, prijavitelji trebaju dostaviti Ministarstvu u tiskanome i elektroničkome obliku.

Tiskanu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom, kurirom ili osobno (predaja u urudžbenome uredu) na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Uprava za sport
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

Natječaj za sufinanciranje poticanja sportsko-rekreativnih 
aktivnosti u 2016. godini
ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ

U elektroničkome obliku potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

1. popunjeni obrazac prijave programa (na propisanome obrascu) u .xls formatu.

Navedenu natječajnu dokumentaciju u elektroničkome obliku treba dostaviti s adrese udruge navedene u Obrascu za prijavu programa na adresu: natjecaj-sport@mzos.hr 

Dokumenti dostavljeni u elektroničkome obliku sadržajno moraju biti istovjetni onima dostavljenima u tiskanome obliku.

Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadrže svu dokumentaciju koja je propisana Natječajem, neće biti uzete u daljnje razmatranje.

Prijavitelji s kojima će biti potpisan ugovor obvezuju se da neće sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, neće davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za vrijeme trajanja ugovora.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: natjecaj-sport@mzos.hr i to najkasnije do 10. lipnja 2016. godine.

Natječaj je otvoren do 15. lipnja 2016. godine.

Detaljnije o Javnom pozivu kao i potrebnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE. 

Galerija

Sufinanciranje sportsko-rekreativnih aktivnosti

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više