Revitalizacija poslovnih prostora

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za aktivnost Revitalizacija poslovnih prostora. 
Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva  (www.minpo.hr), a prijave se zaprimaju isključivo 21. 05. 2015. do 23.06. 2015. godine. Cilj poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. 

Prijavu mogu podnijeti:
Mikro i mala poduzeća:

 • registrirana prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za sva područja osim za Područje A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo), Područje I (Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića), Područje R (Djelatnosti kockanja i klađenja) i Područje C i G(Djelatnosti proizvodnje i prodaje kruha i peciva)
 • koja imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • koja imaju važeći ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • koja  imaju podmirene obveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore,
 • koja imaju najmanje 1 zaposlenog,
 • koja nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • koja imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
 • koja su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore[2]),
 • koja imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (izuzetak su bespovratne potpore dodijeljene za provedbu projekata čiji ugovoreni rok za završetak još nije istekao),
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije.
 • nad čijim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

 1. Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu
 2. Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora
 3. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

Potpora koja se može dodijeliti je od 20.000,00 kuna do  50.000,00 kuna. Intenzitet potpore može iznositi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Ministarstvo sredstva za odobrene projektne prijedloge isplaćuje na žiro račun Korisnika u dva dijela:

 • 80% iznosa dodijeljene potpore po zaključenju Ugovora, nakon što Korisnik dostavi Ministarstvu potpisani Ugovor i solemniziranu bjanko zadužnicu
 • ostatak iznosa potpore do maksimalno 100% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u utvrđenoj tablici proračuna nakon odobrenja Izvještaja o provedbi projekta, ali ne prije 1.1.2016. godine.

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem Prijavnog obrasca RPP/2015. Uz ispunjeni Prijavni obrazac RPP/2015 obavezno se podnosi  tražena dokumentacija. Dokumentacija se prilaže uz Prijavni obrazac redoslijedom kako je navedeno u točki 9. Javnog poziva, te mora biti uvezana s numeriranim stranicama.

 

Link na Javni poziv je OVDJE.

 

Galerija

Revitalizacija poslovnih prostora

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više