Program razvoja otoka u 2016.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2016. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva.

Cilj Programa je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

Korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 

Obuhvat Programa odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju.

Rok za podnošenje prijave je 15. travnja 2016. do 17:00 sati

Prijavitelji mogu podnijeti prijave za najviše dva projekta. Ako podnositelj prijavi više od dva projekta, u daljnju proceduru uputit će se dva prva projekta po vremenu zaprimanja. 

Prihvatljivost partnera

Prijavitelj se može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerima. Svaki prijavitelj može imati jednog ili više partnera na jednom projektu.

Iznosi sufinanciranja

Ukupna vrijednost iznosa sufinanciranja po prijavitelju može iznositi najviše 2.000.000,00 kuna s PDV-om.

Najmanji iznos sredstava koji Ministarstvo može odobriti za jedan projekt iznosi 100.000,00 kuna s PDV-om.

Projekt čija ukupna vrijednost iznosi manje od 110.000,00 kuna odnosno 140.000,00 kuna s PDV-om (ovisno o stupnju razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mjesta provedbe projekta), neće se sufinancirati. 

Prihvatljivi projekti koje prijavitelji mogu prijaviti moraju se odnositi na objekte iz sljedećih područja:

Razvojna infrastruktura: 

 • proizvodni: mala brodogradilišta, uljare, solane, vinarije, destilerije, sušare;
 • prerađivački: objekti za preradu ribe, objekti za preradu prehrambenih sirovina (voće, povrće, mlijeko…);
 • uslužni (nove tehnologije) 

Komunalna infrastruktura:

 • nerazvrstane ceste i ulice s pripadajućim objektima;
 • sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom (uz uvjet da je sustav spojen na vodoopskrbni sustav);
 • sustavi oborinske i fekalne odvodnje – cjevovodi manjih promjera (uz uvjet da je sustav spojen na glavnu kanalizaciju mrežu);
 • desalinizatori, biopročišćivači;
 • nogostupi;
 • zelene površine/parkovi, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza (sve prometne i druge površine na pripadajućem/odgovarajućem zemljištu)
 • lučice i rive lokalnog značaja; 

Socijalna/društvena infrastruktura:

 • jaslice i dječji vrtići, škole
 • objekti primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja i ambulante);
 • domovi za starije i nemoćne; 

Javna infrastruktura:

 • školske sportske dvorane kao i drugi objekti za sportske aktivnosti;
 • školska igrališta; dječja igrališta,
 • domovi kulture, društveni domovi, muzeji, knjižnice, kino dvorane i slični objekti društvene namjene;
 • sakralni objekti, mrtvačnice;
 • trgovi, tržnice;

Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije:

 • objekti oštećeni elementarnim nepogodama;
 • javna rasvjeta (prvenstvo – energetski učinkovita);
 • objekti koji se grade/rekonstruiraju po principu energetske učinkovitosti; 

Osnovna poduzetnička infrastruktura do ili unutar postojećih poduzetničkih zona:

 • prometna;
 • komunikacijska;
 • energetska;

Infrastruktura u svrhu unaprjeđenja turističe ponude:

 • šetnice, pješačke i turističke/poučne staze;
 • vidikovci;
 • biciklističke staze

Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje su započete i provode se u 2016. godini.

Sredstva Ministarstva odobrena za provedbu projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2016. godini te je rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje, za udio sufinanciranja Ministarstva, najkasnije do 1. prosinca 2016.

Rok za završetak svih aktivnosti Korisnika na projektu, uključujući dostavu Završnog izvješća je 31. ožujak 2017. 

Detaljnije o Programu razvoja otoka možete vidjeti OVDJE.

 

 

 

Galerija

Program razvoja otoka u 2016.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više