Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Trajno otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja S3 kroz:

A). potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbe 651/2014;

B). regionalne potpore za ulaganje temeljem članka 14. Uredbe 651/2014.

Cilj ovog Poziva  je podržati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Specifični cilj: Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI).

Iznos bespovratnih sredstava iz EFRR koji se dodjeljuje u okviru ovog Trajno otvorenog Poziva iznosi 748.000.000,00 HRK koji je osiguran temeljem OPKK. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja osigurat će se od strane Korisnika što će se provjeravati tijekom postupka ugovaranja i provedbe projekta.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 190.000,00 HRK.

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom Korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 56.000.000,00 HRK.

Na temelju Programa predviđene su sljedeće kategorije potpora koje se primjenjuju na ovaj Poziv:

 1. Potpore za projekte istraživanja i razvoja
 2. Regionalne potpore za ulaganje

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

 • Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:
 1. temeljno istraživanje,
 2. industrijsko istraživanje,
 3. eksperimentalni razvoj,
 4. studije izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja. U slučaju da projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se odnose na različite kategorije istraživanja i razvoja, za svaku od aktivnosti primjenjivati će se posebni kriteriji vezano uz maksimalni intenzitet potpore. Podrška projektima iz područja temeljnog istraživanja bit će moguća samo ako su te aktivnosti jedna od komponenti istraživačko-razvojnog projekta te obvezno uključuju i aktivnosti industrijskog istraživanja.

 • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj prihvatljive su samo za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja;

Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnostima na istraživačkom projektu.

Prijavitelj (potencijalni Korisnik, ako je primjenjivo i partner) je prihvatljiv (po obliku pravne ili fizičke osobnosti i po drugim zahtjevima predmetnog postupka dodjele).

Prihvatljivi prijavitelj:

 • je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. Pod kategorijom mikro, mali i srednji poduzetnik podrazumijeva se poduzetnik sukladno Prilogu I. Uredbe 651/2014 Pod kategorijom veliki poduzetnik,  podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe 651/2014.

Prihvatljivi partneri:

 • su poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu (prema Obrascu 3.) prijavitelja (potencijalnog Korisnika) i partnera.
 • su oni koji uz prijavitelja doprinose svojim stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima za provedbu, što dokazuju dokumentacijom priloženom uz prijavni obrazac i koji nisu isključeni jednim od kriterija za isključenje prijavitelja, što dokazuju dokumentacijom navedenom pod točkom 8. Uputa.
 • je i onaj koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta. U okviru projekta može sudjelovati samo jedan takav partner (u navedenom slučaju prijavitelj je dužan opisati razloge zašto je nužan strani partner, navedeno se opisuje u Obrascu 2- Prijavni obrazac B).

Razdoblje trajanja provedbe projekta je najviše do 48 mjeseci od dana kada počinje provedba, odnosno najkasnije 30. lipnja 2023. godine.

Projektni prijedlozi podnose se u zatvorenoj omotnici/paketu isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 2016. godine na adresu:

HAMAG-BICRO

Ksaver 208

10000 Zagreb

Na zatvorenoj omotnici/paketu mora biti jasno naveden naziv i referentna oznaka Poziva: s naznakom “Ne otvarati prije službenog otvaranja prijava”, puni naziv i adresa prijavitelja. Na omotnici/paketu također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme predaje projektnog prijedloga. Projektni prijedlozi poslani na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljeni na druge adrese bit će automatski isključeni.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele bespovratnih sredstava moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Detalje o ovom Javnom pozivu te potrebnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE. 

 

 

 

Dokumenti

Galerija

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više