POTPORE PO OSNOVI PLAĆENE PREMIJE OSIGURANJA

Dubrovačko - neretvanska  županija, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu, raspisuje Javni poziv potencijalnim korisnicima u Dubrovačko –neretvanskoj županiji na podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja  na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2013-2015. godine.

Potpora se odobrava za plaćenu premiju osiguranja za biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme.

Potpora iznosi  do 25%-tnog iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu, a odnosi se na policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, suše, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća i povrća, bolesti i uginuća životinja.

Prijaviti se mogu:

Pravne i fizičke  osobe koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta, i to:

a) komercijalna poljoprivredna gospodarstva

-trgovačko društvo

-obrt

-zadruga

-obiteljsko poljoprivrednog gospodarstvo- OPG

b) korisnici povlastica za akvakulturu

Maksimalni iznos potpore po uplaćenoj premiji osiguranja tijekom jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi iznosi 30.000,00 kn.

Potpora se isplaćuje do konca tekuće godine na žiro-račun korisnika.

Više informacija o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

Galerija

POTPORE PO OSNOVI PLAĆENE PREMIJE OSIGURANJA

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više