POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Ministarstvo poljoprivrede kao posredničko tijelo razine 1 za Operativni program „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013 Prioritetna os 2 „Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama“, objavljuje poziv na dostavu prijedloga projekata na ograničenom natječaju u sklopu Poziva na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.17.

Glavni cilj OPZO-a je razvijanje infrastrukture i javnih usluga u području gospodarenja komunalnim otpadom, opskrbe pitkom vodom, obrade komunalnih otpadnih voda, te zaštite vodnih resursa, koje bi doprinijele uravnoteženom i održivom razvoju Hrvatske.

Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose  na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija te  cjelovitog rješenja na vodoopskrbnom području, sukladno Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. - 2023. 

Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES  i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga. (Prilog 4: POPIS UNAPRIJED ODREĐENIH PRIJAVITELJA).

Maksimalni iznos  EU bespovratnih sredstava namijenjen za poziv iznosi 380.000.000,00 kn.

 • Indikativni iznos  EU bespovratnih sredstava namijenjen sufinanciranju projekata javne odvodnje iznosi 185.000.000,00 kn.
 • Indikativni iznos  EU bespovratnih sredstava namijenjen sufinanciranju projekata javne vodoopskrbe iznosi 195.000.000,00 kn.

Minimalni iznos sredstava koji je moguće dodijeliti prema pojedinom projektu unutar ovog poziva iznosi 750.000,00 kn. Maksimalna ukupna vrijednost projekta (uključujući neprihvatljive troškove, primjerice PDV) može iznositi 56.000.000,00 kn. 

Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima Kohezijskog fonda je 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Preostalih minimalnih 15% iznosa prihvatljivih izdataka biti će financirano iz nacionalnih sredstava, odnosno sredstava koje mora osigurati prijavitelj, odnosno korisnik s partnerima, ukoliko ih ima, i to u iznosu od 10% ukupno prihvatljivih troškova i sredstava Hrvatskih voda za preostali iznos prihvatljivih troškova.  

U okviru ovog Poziva prijavitelj može podnijeti više prijedloga projekata pod uvjetom da je jedan prijedlog projekta jedna aglomeracija, odnosno vodoopskrbno područje. Prijavitelj može podnijeti prijedlog projekta samostalno ili s jednim ili više partnera. 

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • javni isporučitelji vodnih usluga prema popisu unaprijed određenih prijavitelja iz Priloga 4 ovih Uputa

Prihvatljivi partneri su:

 • javni isporučitelji vodnih usluga sa popisa unaprijed određenih prijavitelja iz Priloga 4 ovih Uputa
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području (aglomeracije/vodoopskrbnog područja na kojima javni isporučitelj obavlja vodne usluge) obuhvata projekta odnosno JLS ili JP(R)S koje će sudjelovati u sufinanciranju projekta.

Predmet poslovanja i vlasnička struktura javnog isporučitelja vodne usluge (prijavitelj i partner/i) mora biti u skladu s člankom 202. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014). Uz projektnu prijavu potrebno je dostaviti dokaz o usklađenosti predmeta poslovanja i vlasničke strukture za prijavitelja i partnera (Izvadak iz sudskog registra). Javni isporučitelj vodne usluge (prijavitelj i partner/i) mora ispunjavati posebne uvjete tehničke opremljenosti te brojnosti i stručnosti zaposlenika iz članka 203. Zakona o vodama. Uz projektnu prijavu potrebno je dostaviti presliku izvršnog i pravomoćnog rješenja ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo o ispunjenju navedenih uvjeta. Ovaj zahtjev predmet je administrativne provjere, a što će se provjeriti za svakog javnog isporučitelja vodne usluge (prijavitelj i partner/i).

Ukoliko javni isporučitelj vodne usluge (prijavitelj i partner/i) nije usklađen s člankom 202. i člankom 203.  Zakona o vodama, projektna prijava će se odbaciti. Prijavitelj projekta, zajedno sa partnerima ukoliko ih prijavitelj ima, preuzima odgovornost osiguravanja sredstava za plaćanje neprihvatljivih izdataka. 

Projekti koji su 100% financijski dovršeni nisu prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovoga Poziva. 

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog poziva na dostavu prijedloga projekta su:

 1. Izgradnja:

 • izgradnja/sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe (vodoopskrbna mreža sa pripadajućim objektima);
 •  izgradnja/sanacija/rekonstrukcija/dogradnja uređaja za pročišćavanje (kondicioniranje) pitke vode
 •  izgradnja/sanacija/rekonstrukcija sustava  odvodnje – kanalizacije;
 • izgradnja/sanacija/rekonstrukcija/dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;

2. Nabava opreme:

 • Nabava opreme potrebne za održavanje i funkcioniranje vodoopskrbnog sustava;

Nabava opreme potrebne za prikupljanje i obradu otpadnih voda.

3. Ostale aktivnosti:

 • Rekonstrukcija ulica gdje se zbog izvođenja radova na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži dovelo do kopanja ulice i trotoara ili ostalih javnih površina; u širini iskopa za potrebe vodoopskrbe i odvodnje,
 • Aktivnosti vezane uz nadzor nad gradnjom
 • Mjere za informiranje i vidljivost.

Prihvatljivi troškovi u sklopu ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga su:

 • troškovi izgradnje/sanacije/rekonstrukcije sustava vodoopskrbe (vodoopskrbna mreža sa pripadajućim objektima);
 • troškovi izgradnje/sanacije/rekonstrukcije/dogradnje uređaja za pročišćavanje (kondicioniranje) pitke voda;
 • troškovi izgradnje/sanacije/rekonstrukcije sustava  odvodnje sa pripadajućim objektima:
 •  troškovi izgradnje/sanacije/rekonstrukcije/dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
 • troškovi izgradnje/sanacije/rekonstrukcije uređaja za obradu mulja;
 • troškovi rekonstrukcija ulica gdje se zbog izvođenja radova na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži dovelo do kopanja ulice i trotoara ili ostalih javnih površina- u širini iskopa za potrebe vodoopskrbe i odvodnje,
 • troškovi za nabavu opreme potrebne za održavanje vodoopskrbnog sustava kao i potrebne za prikupljanje i obradu otpadnih voda;
 • troškovi  povezani  s  pravom  pristupa  lokacijama  objekata,  pod  uvjetom  da  je  to  sastavni  dio projekta;
 • troškovi za kupnju opreme koje će biti trajno instalirane na lokacijama objekata, pod uvjetom da je oprema uključena u popis dugotrajne imovine korisnika;
 • troškovi nadzora (npr. građevinski, strojarski, projektantski, arheološki....)
 • troškovi vezani uz informiranje i vidljivost i to troškovi izrade i postavljanja informacijske, odnosno trajne ploče za promicanje doprinosa Europske unije u visini od maksimalno 5.000,00 kn/ploča/ugovor.

Nepredvidivi izdaci ne smiju prelaziti 10% ukupnih troškova investicije, odnosno radova neto od nepredvidivih izdataka. Ti se nepredvidivi izdaci mogu uključiti u ukupne prihvatljive troškove u svrhu izračuna iznosa bespovratnih sredstava.  

Rok za dostavu prijave projekta, odnosno projektnog prijedloga je: 17. lipnja 2016. godine do 15:00h neovisno o načinu dostave. Prijava projekta koja nije pristigla u propisanom roku neće se otvarati ni razmatrati.

Prijedlog projekta dostavlja se u zatvorenoj omotnici  i na kojoj mora biti naznačeno:

 • naziv i adresa prijavitelja,
 • referentni broj i naziv poziva za dostavu projektnog prijedloga,
 • naznaka »Molimo ne otvarati«.

Prijedlog projekta može se dostaviti poštom, kurirskom službom ili osobno uručiti na sljedeću adresu:

Hrvatske vode

Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

Prijavitelj ima mogućnost postavljati pitanja u vezi s PDP-om, i to putem elektroničke pošte ili faksom najkasnije do 7 dana prije roka za predaju prijedloga projekta:

Email:  op-okolis@voda.hr ; Fax: 01/6151-821

Pitanja zajedno s odgovorima bit će dostavljena odabranom prijavitelju najkasnije 5 kalendarskih dana prije roka za podnošenje projektne prijave. 

Detaljnije o Javnom pozivu te potrebnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE. 

Galerija

POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više