Natječaj 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva”

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama 55/16 objavljen Natječaj za provedbu mjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“- provedba operacije 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.2. su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva.

Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.2. su:

1. korisnik mora biti registriran za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda

2. korisnik mora dokazati da ulazna količina drvne sirovine – oblovine u zadnje dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu nije bila veća od 10.000 m³ godišnje.

3. u slučaju da korisnik kao ulaznu drvnu sirovinu djelomično koristi ili uopće ne koristi oblovinu tada se maksimalna dozvoljena količina ulazne sirovine izračunava na temelju koeficijenata iskorištenja oblovine koji će biti sastavni dio liste prihvatljivih troškova koja će biti objavljena zajedno s natječajem iz članka 24. ovoga Pravilnika.

4. korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno prilogu VII. ovoga Pravilnika.

Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.2. prihvatljivi troškovi vezani su uz:

1. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile itd.)

2. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa (briketirka, peletirka itd.)

3. instalaciju i/ili kupnju informacijsko-komunikacijskih tehnologija (kupnja opreme, kupnja ili razvoj računalnih programa, licence, u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva i

4. izgradnju i rekonstrukciju objekata te kupnju nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.).

(2) Prihvatljiv trošak za sufinanciranje u okviru tipa operacije 8.6.2. je i stjecanje strojeva, alata, uređaja, opreme i objekata, kroz financijski leasing do iznosa njihove tržišne vrijednosti.

(3) Prihvatljivi troškovi za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka bit će određeni listom prihvatljivih troškova koja će biti prilog natječaja.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Visina javne potpore u okviru tipa operacije 8.6.2. iznosi:

– najniža vrijednost javne potpore po projektu je 10.000 eura i

– najviša vrijednost javne potpore po projektu je 1.000.000 eura.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavka 4. ovoga Natječaja počinje teći od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016.

Galerija

Natječaj  8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva”

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više