Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Pokrenut poziv na dostavu projektnih prijedloga za bespovratna sredstva u svrhu nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

 

Cilj Poziva: Uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog komunalnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira, plastike, stakla te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada. Provedbom aktivnosti odvajanja i prikupljanja odvojenog otpada smanjila bi se količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem čime će se postići ciljevi gospodarenja otpadom iz Plana gospodarenja otpadom RH te doprinijeti ostvarenju ciljeva OPKK-a, odnosno ciljeva vezanih za Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) predviđena za ovaj Poziv iznose 315.350.000,00 HRK s PDV-om.

Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati sredstva za financiranje: 
- sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva, 
- sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga, neovisno o trenutku nastanka.

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  1. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za JLS-ove koje su dostavile iskaz interesa FZOEU-u temeljem Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
  2. Mjere informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta

Poziv na dostavu projektnog prijedloga upućuje se unaprijed određenom prijavitelju: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)/Sektor zaštite okoliša (FZOEU), Radnička cesta 80/20, 10000 Zagreb.

 

Natječaj je otvoren do 26. prosinca 2018. godine!
 

Tekst natječaja, kao i potrebitu dokumentaciju, možete preuzeti na poveznici.
 

 

Galerija

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više