Kreditiranje žena poduzetnica i poduzetnika početnika

Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavila je Javne pozive

1. „Početnici“ iz Programa kreditiranja poduzetnika početnika,

Cilj Programa je kreditiranje novih trgovačkih društava, obrta te otvaranje novih radnih mjesta. Program kreditiranja poduzetnika početnika provodi se u suradnji s DEG-om (Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft m.b.H) iz Kölna.

2. „Žene poduzetnice“ iz Programa kreditiranja poduzetništva žena.

Cilj Programa je poticanje osnivanja i razvoja poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu žena, sukladno Akcijskom planu za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020. godine.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

Osnovna sredstva:

Materijalna imovina

 • Osnivačka ulaganja
 • zemljište, građevinski objekti
 • oprema i uređaji
 • osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada

Nematerijalna imovina

 • razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize

Trajna obrtna sredstva

Iznos kredita namijenjen ulaganju u trajna obrtna sredstva može iznositi do 30% iznosa kredita.

Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a.

Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

Programom se ne kreditiraju namjene odnosno djelatnosti kako slijedi:

 • dijelovi investicije koje služe u osobne svrhe;
 • kupovina, gradnja i opremanje apartmana, bez obzira je li riječ ulaganju fizičkih ili pravnih osoba, osim ulaganja u aparthotele s restoranom;
 • kockarnice, kladionice i slične djelatnosti;
 • proizvodnja (osim primarne poljoprivrede), prerada i distribucija duhana i duhanskih proizvoda;
 • prodajni i servisni auto saloni;
 • već započeta ulaganja, odnosno one investicije koje su u tijeku – u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, ukoliko se sredstva plasiraju uz poticajnu kamatnu stopu;
 • kupnja, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti, osim na područjima od posebne državne skrbi, otocima i brdsko-planinskim područjima,
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću;
 • aktivnosti koje uključuju životinje u eksperimentalne i znanstvene svrhe;
 • aktivnosti koje imaju negativan utjecaj na okoliš, a nisu u značajnoj mjeri ublažene ili kompenzirane;
 • javnobilježnička djelatnost.

Korisnici kredita

1. „Početnici“ iz Programa kreditiranja poduzetnika početnika,

 Poduzetnici koji koriste kredit po ovom Programu kreditiranja su korisnici odnosno krajnji korisnici kredita ovisno o načinu kreditiranja, a mogu biti:

 • poduzetnici koji po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo
 • nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti stalno zaposleni na odgovornom radnom mjestu;
 • su mlađi od 55 godina;
 • nisu vlasnici drugog trgovačkog društva ili obrta;
 • nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom većim od 30%.

Korisnici odnosno krajnji korisnici kredita mogu biti i zadruge te mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.

2. „Žene poduzetnice“ iz Programa kreditiranja poduzetništva žena.

Poduzetnici koji koriste kredit po ovom Programu kreditiranja su korisnici odnosno krajnji korisnici kredita ovisno o načinu kreditiranja, a mogu biti:

 • trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove
 • u kojima jedna ili više žena posjeduju najmanje 51% kapitala ili su žene registrirane vlasnice i
 • čiju upravu vodi žena.

Poslovne banke koje su s HBOR-om ugovorile suradnju na provođenju ovog Programa kreditiranja mogu biti korisnici kredita. Poslovne banke dužne su sredstva kredita plasirati krajnjim korisnicima u skladu s Programom.

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) na snazi su ograničenja kreditiranja poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a. Cjeloviti tekst ograničenja možete preuzeti na sljedećem linku Ograničenje u kreditiranju državnih dužnosnika.

Pravo na kredit ne postoji, već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

Način kreditiranja i podnošenja zahtjeva za kredit

1. „Početnici“ iz Programa kreditiranja poduzetnika početnika

HBOR provodi ovaj Program:

 • kreditiranjem putem poslovnih banaka

Dokumentirani zahtjevi za kredit podnose se poslovnim bankama koje su s HBOR-om ugovorile suradnju na provođenju Programa. Popis poslovnih banaka je sastavni dio Programa kreditiranja.

Ovisno o odluci nadležnog tijela HBOR-a, poslovna banka i HBOR zaključuju ugovor o kreditu za krajnjeg korisnika. Temeljem ugovora o kreditu između poslovne banke i HBOR-a, poslovna banka zaključuje ugovor o kreditu s krajnjim korisnikom kredita.

 • izravnim kreditiranjem

Dokumentirani zahtjevi za kredit upućuju se izravno HBOR-u.

Ovisno o odluci nadležnog tijela HBOR-a, zaključuje se ugovor o kreditu izravno s korisnikom kredita.

Ovisno o raspoloživim sredstvima HBOR-a odnosno rokovima važenja načina kreditiranja uključujući odnosnu provedbenu ugovornu dokumentaciju, Program se može provoditi i:

 • kreditiranjem po modelu podjele rizika

Dokumentirani zahtjevi za kredit podnose se poslovnim bankama s kojima je HBOR ugovorio i suradnju na provođenju Programa po modelu podjele rizika.

Pojam, namjena i način kreditiranja te ostale specifične odredbe kreditiranja uz podjelu rizika s poslovnim bankama propisane su u okviru provedbene i ugovorne dokumentacije. Informacije o modelu podjele rizika s popisom poslovnih banaka dostupne su na mrežnim stranicama HBOR-a www.hbor.hr.  

Prije prvog korištenja kredita kod izravnog kreditiranja, podnositelj zahtjeva obvezan je završiti seminar za poduzetnike – početnike. Informacije o načinu održavanja seminara mogu se dobiti u HBOR-u ili na mrežnim stranicama HBOR-a.

2. „Žene poduzetnice“ iz Programa kreditiranja poduzetništva žena.

HBOR provodi ovaj Program:

 • kreditiranjem putem poslovnih banaka

Dokumentirani zahtjevi za kredit podnose se poslovnim bankama koje su s HBOR-om ugovorile suradnju na provođenju Programa. Popis ovih poslovnih banaka je sastavni dio Programa kreditiranja.

Ovisno o odluci nadležnog tijela HBOR-a, poslovna banka i HBOR zaključuju ugovor o kreditu za krajnjeg korisnika. Temeljem ugovora o kreditu između poslovne banke i HBOR-a, poslovna banka zaključuje ugovor o kreditu s krajnjim korisnikom kredita.

 • izravnim kreditiranjem

Dokumentirani zahtjevi za kredit upućuju se izravno HBOR-u.

Ovisno o odluci nadležnog tijela HBOR-a, zaključuje se ugovor o kreditu izravno s korisnikom kredita.

Zahtjevi za odobrenjem kredita koji nisu dokumentirani obveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

Iznos i otplata kredita

1. „Početnici“ iz Programa kreditiranja poduzetnika početnika

Najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna, a najviši 1.800.000,00 kuna.

Kreditna sredstva HBOR-a mogu se koristiti nakon pravdanja utroška vlastitog udjela.

HBOR može kreditirati do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV- a. Za kredite do 700.000,00 kuna moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

Krediti se odobravaju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu ovisno o zahtjevu korisnika i mogućnostima HBOR-a.

Poček:

 • 3 godine
 • 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada

Rok otplate do 14 godina uključujući i poček

2. „Žene poduzetnice“ iz Programa kreditiranja poduzetništva žena.

Najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna, a najviši iznos kredita je 700.000,00 kuna.

HBOR može kreditirati do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

Krediti se odobravaju u kunama.

Poček

 • do 2 godine
 • do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada

Rok otplate do 12 godina uključujući i poček

U slučajevima kada korisnik kredita obavlja isporuku dobara ili pruža usluge koje su po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost izuzete od obračunavanja PDV-a, a u tu svrhu se odobrava kredit HBOR-a, kao i u slučajevima kada korisnik kredita ne ostvaruje prihod dovoljan za ulazak u sustav PDV-a, HBOR može razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

Krediti se, u pravilu, otplaćuje u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama, ali je sukladno zahtjevu korisnika kredita i planiranim projekcijama poslovanja moguće razmatrati i odobriti i drugačiju dinamiku otplate kredita.

Korištenje kredita

Rok korištenja kredita je u pravilu 12 mjeseci, ali u ovisnosti o dinamici ulaganja, HBOR može odobriti i kraći, odnosno duži rok. Broj korištenja određuje se pojedinačno u ovisnosti o svakom pojedinom zahtjevu. Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog Programa kreditiranja. HBOR zadržava pravo kontrole namjenskog korištenja kredita.

Rok primjene

1. „Početnici“ iz Programa kreditiranja poduzetnika početnika

Ukoliko se prema ovom programu kreditiranja financiraju (krajnji) korisnici u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva uz poticajnu kamatnu stopu, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih mogu odobriti zaključno do 30.06.2016. godine. Ovaj rok se ne primjenjuje kod korisnika iz svih ostalih sektora.

2. „Žene poduzetnice“ iz Programa kreditiranja poduzetništva žena.

Program kreditiranja provodi se do 31.12.2016. godine, kako odobravanjem novih zahtjeva, tako i reprograma, uz mogućnost produljenja.

Ukoliko se prema ovom programu kreditiranja financiraju (krajnji) korisnici u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva uz poticajnu kamatnu stopu, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih mogu odobriti u režimu postojeće potpore navedenim sektorima u smislu čl.108.st.1. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije najdalje zaključno do 30.06.2016. godine.

Nakon navedenog datuma krediti namijenjeni financiranju sektora primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva mogu se odobriti uz poticajnu kamatnu stopu u skladu s propisima o državnim potporama navedenim sektorima, odnosno odgovarajućim programima dodjele potpore HBOR-a.

Sve dodatne informacije kao i potrebnu dokumentaciju o Javnim pozivima:

 1. „Početnici“ možete vidjeti OVDJE.
 2. „Žene poduzetnice“ možete vidjeti OVDJE.

 

 

 

Galerija

Kreditiranje žena poduzetnica i poduzetnika početnika

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više