Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2016. godinu

Temeljem članka  1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09)  gradonačelnik Grada Korčule objavljuje

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi 

Grada Korčule za 2016. godinu

 

Javne potrebe u kulturi su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Grad Korčulu  (dalje u tekstu: Grad) koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, a za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Korčule za 2016. godinu.

U Program javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2016. godinu (dalje u tekstu: Program) uvrstit će se:

1) Redovne djelatnosti i programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad.

2) Programi od posebnog značenja za Grad.

3) Programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika iz područja:

 1. zaštite i očuvanja kulturne baštine
 2. muzejske i galerijske djelatnosti
 3. izložbena i likovna djelatnost
 4. knjižne i nakladničke djelatnosti
 5. glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti
 6. dramska, plesna i izvedbena djelatnosti
 7. tradicijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma
 8. audiovizualne djelatnosti
 9. urbane kulture, kulture mladih i novomedijske kulture.

Pravo podnošenja prijave na ovaj Poziv imaju ustanove u kulturi, udruge, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, trgovačka društva, druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture i umjetnosti, a imaju sjedište na području Grada.

Prijave se podnose u pisanom obliku na posebnim obrascima (prijavnicama).

Ispunjene obrasce (prijavnice) potrebno je dostaviti s odgovarajućom dokumentacijom:

 • prijedlog programa sa detaljnim obrazloženjem- obrazac „PRIJAVNICA“
 • obrazac proračuna prijavljenog programa – „PROR“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podatcima o ukupnim troškovima izvršenja programa, iznosu sredstava koja se osiguravaju iz državnog proračuna, proračuna Grada, vlastitih prihoda i drugih izvora)
 • preslika izvatka iz Registra (sudskog registra, registra udruga, registra vjerskih organizacija, obrtnog registra ili registra umjetničkih organizacija)
 • preslika potvrde o upisu u Registar neprofitnih organizacija (RNO) (sukladno članku 34.  Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, upis u Registar neprofitnih organizacija uvjet je za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna, proračuna jedinica lokalne  i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora i ne primjenjuje se na vjerske zajednice)
 • obrazac o financiranim programima iz javnih izvora u 2015. godini – obrazac „FIN-PROG“.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u dva primjerka u zatvorenoj kuverti s naznakom „POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA KORČULE ZA 2016. GODINU – NE OTVARATI“ – poštom ili predajom u pisarnicu Grada na adresu:

Grad Korčula

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Trg A. i S. Radića 1

20260 Korčula.

Svaki pojedinačni program se dostavlja u jedan primjerak u zasebnoj kuverti, u suprotnom neće biti razmatran.

Rok za podnošenje prijedloga  je do  29. travnja 2016. godine.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: info@korcula.hr.

 

Dokumenti

Galerija

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2016. godinu

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više