Javni poziv iz područja zdravstva i socijalne skrbi

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je Javni poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi radi uvrštenja u Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. godinu.

Programi i projekti namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi za koje se može osigurati financijska potpora za 2016. godinu jesu zdravstvene i socijalne djelatnosti i poslovi kojima se rješavaju postojeći problemi od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju.

Financijskim planom će se u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije - razdjel Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb osigurati financijska potpora, prije svega za programe i projekte kojima se rješavaju županijski prioritetni javno-zdravstveni problemi i to u jednom od sljedećih područja:

1. SKRB O ODRASLIM OSOBAMA S  PSIHOSOCIJALNIM SMETNJAMA (mentalnim oštećenjima)

Podpodručja:

a) promicanje prava osoba s psihosocijalnim smetnjama,

b) socijalne usluge dnevnog boravka, poludnevnog boravka,

c) stručna pomoć obitelji

2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I S PROBLEMIMA OVISNOSTI

Podpodručja:

a) socijalne usluge dnevnog boravka, poludnevnog boravka,

b) stručna pomoć obitelji,

c) usluge rehabilitacije i njege

3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA, OSOBA S INVALIDITETOM I KRONIČNO OBOLJELIH OSOBA

Podpodručja:

a)   ostvarivanje jednakih mogućnosti,

b)   promicanje prava osoba s invaliditetom,

c)   psihosocijalna rehabilitacija osoba s kroničnim bolestima i invaliditetom – osposobljavanje za samostalan život i rad.

4. SKRB O BESKUĆNICIMA

Podpodručje:

a)  psihosocijalna potpora o beskućnicima

Pravo na podnošenje prijava po Pozivu imaju pravne osobe koje imaju sjedište i djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, te su upisane u odgovarajuće registre.

Podaci navedeni u prijavi moraju biti istiniti i podložni su provjeri!

Prijave na popunjenim obrascima i s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje dostavljaju se u četiri (4) primjerka na adresu:

Pri vrednovanju podnesenih prijava primjenjivat će se sljedeći kriteriji:

 • relevantnost u odnosu na županijske prioritete
 • rezultati rada i podaci o evaluaciji ukoliko se program provodio prethodnih godina
 • jasno iskazani ciljevi programa/projekta
 • obuhvat korisnika i neposredan rad s korisnicima
 • teritorijalna pokrivenost županije programom/projektom
 • volonterstvo – uključivanje volontera
 • evaluacija programa
 • ekonomičnost – odnos očekivanih učinaka i troškova
 • prepoznatljivost i prihvaćenost programa/projekta u širem okruženju – podrška jedinica lokalne samouprave, financijska potpora iz drugih izvora i sl.

Neće se razmatrati niti uvrstiti u Program sufinanciranja javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu prijave:

 • koje nisu dostavljene u propisanom roku,
 • koje nisu dostavljene na propisanom obrascu i propisanom broju primjeraka,
 • koje se ne odnose na predložena područja, podpodručja (točka II ovog poziva),
 • koje nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja,
 • ako podnositelj nije odgovorio na sva pitanja iz obrasca za prijavu te popunio obrazac proračuna programa/projekta i obrazložio sve stavke za koje traži sufinanciranje od Dubrovačko-neretvanske županije,
 • podnositelja koji su bili sufinancirani iz sredstava Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije, a nisu uredno ispunili sve obveze preuzete sklapanjem Ugovora o sufinanciranju temeljem Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji iz prethodnih godina. 

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije će u roku od 30 dana od dana zaključivanja poziva izvijestiti podnositelje prijava o izabranim prijavama, odnosno projektima koji će biti sufinancirani od strane Dubrovačko-neretvanske županije i uvršteni u Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi usvojen od strane Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

Obrasci za prijavu i upute za popunjavanje obrazaca dostupni su na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije: http://www.dubrovnik-neretva.hr , a možete ih i skinuti u "Dokumenti". 

Dokumenti

Galerija

Javni poziv iz područja zdravstva i socijalne skrbi

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više