Izmjena natječaja - Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

Podsjećamo Vas da je Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo 9. travnja 2015. Poziv na dostavu projektnih prijava "Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP" iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Predmet: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica

Namjena: Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Cilj: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta.

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 357.200.000 kuna za razdoblje 2014. – 2020.

3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna.

4. Predviđeni intenzitet potpore

Potpore će se dodijeliti u skladu s Programom dodjele državnih potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva kojim su definirani ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora. Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju državne potpore u smislu članka 2. točke 15. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187,26.6.2014, str. 1) (u daljnjem tekstu Uredba 651/2014).

Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno:

A) Regionalne potpore

1. Regionalne potpore, dodjeljuju se za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti.

2. Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora i Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24. travnja 2014. te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.

3. Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna.

4. Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore.

B) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

1. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-a, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora.

2. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

3. Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna po poduzetniku po projektu.

C) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima

1. Potpore za sudjelovanje na sajmovima mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora.

2. Intenzitet potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

3. Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.

D) Potpore za usavršavanje

1. Potpore za usavršavanje, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.

2. Potpore se ne mogu dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

3. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima:

a) za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;

b) za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova.

4. Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna. Ukupna državna potpora A) - D) ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna.

5. Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava (u daljnjem tesktu: postupak dodjele) može imati samo jednu projektnu prijavu.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Regionalne potpore, dodjeljuju se za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti. Opravdani su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a uključuju slijedeće troškove: nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač; troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme; ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta; nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani s provedbom projektnih aktivnosti; zakup materijalne imovine ako zakup postrojenja i strojeva ima oblik financijskog leasinga i sadržava obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu.

2. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Prihvatljivi troškovi su troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti i koje nisu vezane uz stalne ili periodične aktivnosti.

3. Potpore za sudjelovanje na sajmovima, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je rezultat investicije za koju je odobrena potpora.

4. Potpore za usavršavanje, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Potpore se ne mogu dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

7. Geografska ograničenja

Projektne aktivnosti moraju se provoditi u Republici Hrvatskoj, s iznimkom sudjelovanja na međunarodnim sajmovima.

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 11. svibnja 2015. godine na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

 

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine.

Dokumentaciju za natječaj s izmjenama od 04. siječnja 2016. možete vidjeti OVDJE. 

Galerija

Izmjena natječaja - Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više